Women’s Day

आदिशक्ती तू, आदिमाया तू

तू जगत्जननी, तू मनःस्वामिनी ।

तू प्रियांजली, तू कृपांजली,

प्रणम्य शिरसा देवी, तू माता वरदायिनी ।

– Milind Date

8th March 2017 – Women’s Day