Entries by The Fluteplayer

Women’s Day

आदिशक्ती तू, आदिमाया तू तू जगत्जननी, तू मनःस्वामिनी । तू प्रियांजली, तू कृपांजली, प्रणम्य शिरसा देवी, तू माता वरदायिनी । – Milind Date 8th March 2017 – Women’s Day